algemene voorwaarden voor dienstverlening

Laatst bijgewerkt: 29 maart 2019

Hallo en welkom bij de Algemene Voorwaarden voor Dienstverlening van Florian TV Network en ‘Florian Franken’..

Ondanks dat wij geen advocaten zijn willen we toch zeggen: Lees deze algemene voorwaarden goed door! Het gaat namelijk bijvoorbeeld om rechten en betalingsafspraken.

We hebben geprobeerd deze zo duidelijk en simpel mogelijk te maken. Neem gerust contact op als er onduidelijkheden of vragen zijn.

1. Definities en toepasselijkheid

1.1 In deze Algemene Voorwaarden voor dienstverlening, verder Voorwaarden, wordt verstaan onder: 
a. FTN: De onderneming Florian TV Network; van rechtswege vertegenwoordigd door dhr. F. Florian. Statutair gevestigd te Heinenoord en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 52246035.
b. Klant: Ieder natuurlijk persoon/rechtspersoon met wie FTN een Overeenkomst aangaat, dan wel aan wie FTN een aanbieding doet. 
c. Website: De internetsite van FTN, te weten www.floriantvnetwork.com, www.floriantvnetwork.nl, www.florianfranken.com, www.florianfranken.nl, www.florianfranken.me.
d. Overeenkomst: Iedere Overeenkomst, die tussen FTN en de Klant tot stand komt, elke wijziging daarvan of aanvulling daarop, alsmede alle (rechts-)handelingen ter voorbereiding en ter uitvoering van een Overeenkomst.

1.2 De Voorwaarden maken deel uit van alle Overeenkomsten en zijn van toepassing op alle rechtshandelingen en (overige) handelingen van FTN en de Klant.

1.3 Afwijkingen en/of aanvullingen op enige bepaling in een Overeenkomst en/of de Voorwaarden gelden slechts indien zij schriftelijk worden overeengekomen en hebben uitsluitend betrekking op de betreffende Overeenkomst.

1.4 De toepasselijkheid van algemene en/of bijzondere voorwaarden van de Klant is uitgesloten, tenzij FTN de toepasselijkheid van dergelijke voorwaarden heeft aanvaard.

1.5 Indien FTN niet steeds strikte naleving van deze Voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat FTN in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze Voorwaarden te verlangen.

1.6 Nietigheid of onverbindendheid van één van de bepalingen van deze Voorwaarden laat de geldigheid van de overige bepalingen onverlet.

1.7 In het geval dat één of meerdere bepalingen in deze Voorwaarden dan wel in een Overeenkomst nietig, vernietigbaar of onverbindend zijn, worden deze geacht te zijn omgezet in bepalingen die wel geldig zijn en die het meest de inhoud en de strekking van de nietige of onverbindende bepalingen benaderen. 

 

2. Offers en aanbiedingen

2.1 Elke offerte of aanbieding bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden dienst. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de Klant mogelijk te maken. 

2.2 Alle offertes en aanbiedingen van FTN zijn vrijblijvend. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden FTN niet. Er kan derhalve aan een offerte of aanbieding op geen enkele wijze enig recht worden ontleend.

2.3 Offertes en aanbiedingen zijn onderhevig aan de mogelijkheid van tussentijdse wijzigingen in prijs en samenstelling en zijn niet automatisch geldig voor toekomstige Overeenkomsten.

 

3. Uitvoering van de Overeenkomst

3.1 Bij het aangaan van de Overeenkomst wordt de Klant geacht kennis te hebben genomen van deze Voorwaarden en deze Voorwaarden te hebben geaccepteerd.

3.2 De Klant is zelf verantwoordelijk om alle informatie die benodigd is voor het uitvoeren van de Overeenkomst, correct en tijdig aan te leveren.

3.3 FTN spant zich in om op basis van de verstrekte informatie van de Klant en op basis van de huidige stand der wetenschap de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uit te voeren.

3.4 FTN kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor schade, van welke aard dan ook, wanneer FTN is uitgegaan van door de Klant onjuiste, dan wel onvolledige gegevens.

3.5 FTN heeft het recht om Overeenkomsten zonder opgaaf van redenen te weigeren en is gerechtigd werkzaamheden te laten uitvoeren door derden.

3.6 FTN stelt de Klant in de gelegenheid om middels het intakegesprek, alsmede tussentijdse besprekingen, de Klant voldoende inspraak, zoals redelijkerwijs verwacht mag worden, te laten hebben op de uitvoering van de Overeenkomst.

3.7 FTN stelt de Klant, daar waar van toepassing, in de gelegenheid om eenmalig, binnen redelijke grenzen, kosteloos wijzigingen te laten aanbrengen in nabewerkingen van visueel materiaal.

3.8 Opnamen, van welke aard dan ook, kunnen niet kosteloos opnieuw bewerkstelligd worden, tenzij er sprake is van grove nalatigheid aan de zijde van FTN.

3.9 De Klant zal gedurende de looptijd van de Overeenkomst alsmede 24 maanden na beëindiging daarvan, op generlei wijze, behoudens nadat goed zakelijk overleg ter zake heeft plaatsgehad met FTN, eenieder die namens FTN betrokken is (geweest) bij de uitvoering van de Overeenkomst, in dienst nemen dan wel anderszins, direct of indirect, voor zich laten werken.

 

4. Voorzieningen en faciliteiten op de locatie

4.1 De Klant is gehouden om, voor zover van toepassing, kosteloos te voorzien in de door FTN redelijkerwijs gewenste voorzieningen en faciliteiten, alsmede voldoende toegankelijkheid op de locatie ten behoeve van de FTN, teneinde een juiste uitvoering van de Overeenkomst te kunnen bewerkstelligen.

4.2 De Klant is zelf verantwoordelijk voor het nemen en handhaven van alle, al dan niet wettelijke, noodzakelijke veiligheids- en voorzorgsmaatregelen ten behoeve van de uitvoering van de werkzaamheden door FTN, op de locatie van de Klant. 

4.3 De Klant is zelf verantwoordelijk/aansprakelijk voor de instemming van derden/aanwezigen op de locatie ten aanzien van opnamen.

 

5. Wijziging van de Overeenkomst

5.1 Indien de Klant of FTN, bijvoorbeeld  ten behoeve van een behoorlijke uitvoering van de Overeenkomst, een verzoek tot wijziging indient, zullen de partijen een eventuele aanpassing van de Overeenkomst bespreken, incluis eventuele meer- of minder-kosten. FTN is niet verplicht om een verzoek van de Klant te accepteren. De Klant aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de Overeenkomst, als dit in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht ten gunste komt aan de uitvoering van de Overeenkomst.

 

6. Vergoeding en betalingsvoorwaarden

6.1 Alle genoemde tarieven zijn uitgedrukt in Euro’s, exclusief omzetbelasting, andere heffingen van overheidswege en exclusief reis- of andere bijkomende kosten, tenzij anders vermeld.

6.2 Bij het tot stand komen van de Overeenkomst kan FTN een aanbetaling van het factuurbedrag van de Klant vereisen.  De (resterende) betaling dient steeds te geschieden 14 dagen na factuurdatum, op een door FTN aan te geven wijze, in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij door FTN anders is aangegeven.

6.3 Indien de Klant in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, is de Klant van rechtswege in verzuim. FTN is dan gerechtigd om de Overeenkomst op te Schorten, dan wel gedeeltelijk of geheel te ontbinden.  

6.4 In het geval van een betalingsachterstand, is de Klant een rente verschuldigd van 2,5% per maand, gerekend vanaf de uiterste betaaldatum. Hierbij wordt een deel van een maand gerekend voor een hele maand. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Klant in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.

6.5 De Klant is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan FTN verschuldigde. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur, dan wel om een andere reden, schort de betalingsverplichting niet op. 

6.6 Indien de Klant in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle (buiten-)gerechtelijke kosten ter verkrijging van voldoening voor rekening van de Klant.

 

7. Annulering of ontbinding

7.1 In het geval van een annulering, kan er in wederzijds overleg  gezocht worden naar een geschikte vervangdatum en tijdstip. 

7.2 Indien er sprake is van een annulering, waaronder verstaan een wijziging in datum en tijdstip, is FTN gerechtigd om diens reeds gemaakte kosten en bestede tijd, conform het geldende uurtarief, in rekening te brengen. In het geval van een gehele annulering gelden de bepalingen zoals gesteld in het navolgende lid.

7.3 Indien een annulering uiterlijk 15 werkdagen van te voren geschiedt, worden er door de Aanbieder geen kosten in rekening gebracht. Indien een annulering minder dan 15 werkdagen, maar uiterlijk 5 werkdagen vooraf wordt geannuleerd, is de Aanbieder gerechtigd om maximaal 75% van het totale overeengekomen offertebedrag in rekening te brengen. In het geval van een annulering binnen 5 werkdagen voor aanvang van de Overeenkomst, kan FTN maximaal 90% van het totale overeengekomen offertebedrag in rekening brengen bij de Klant.

7.3 Indien de Klant diens verplichtingen jegens FTN niet of niet tijdig nakomt, heeft FTN het recht om de Overeenkomst gedeeltelijk of geheel te ontbinden. 

7.4 De Klant kan geen aanspraak maken op schadevergoeding of (gedeeltelijke) ontbinding van de Overeenkomst indien de Klant van mening is dat FTN in verzuim is, tenzij dit te wijten is aan grove schuld of nalatigheid van FTN.

7.5 In geval van liquidatie, van beslaglegging ten laste van de Klant, of een andere omstandigheid waardoor de Klant niet langer vrijelijk over diens vermogen kan beschikken, staat het FTN vrij om de Overeenkomst terstond en met directe ingang te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling.

 

8. Aansprakelijkheid en vrijwaringen

8.1 FTN aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid voor enige schade van de Klant, direct of indirect en/of gevolgschade, bedrijfs- en immateriële schade, of veroorzaakt door een niet- of niet tijdige uitvoering van de Overeenkomst, of onjuiste adviezen, tenzij de schade is te wijten aan grove schuld of nalatigheid van FTN.

8.2 Indien FTN aansprakelijk mocht zijn, dan is de aansprakelijkheid beperkt tot de hoogte van het bedrag van de Overeenkomst waarop de aansprakelijkheid van toepassing is. 

8.3 De aansprakelijkheid van FTN is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag van de uitkering van diens verzekeraar in een voorkomend geval.  

8.4 De Klant vrijwaart FTN van alle mogelijke aanspraken van derden welke direct en/of indirect met de uitvoering van de Overeenkomst samenhangen. FTN is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade en nimmer voor indirecte schade, waar ondermeer begrepen gevolgschade en gederfde winst.

 

9. Overmacht

9.1 FTN is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Klant, indien FTN hinder ondervindt als gevolg van een omstandigheid die niet te wijten is aan diens schuld. In geval van overmacht aan de zijde van FTN heeft de Klant geen recht op enige (schade-)vergoeding, ook niet als FTN als gevolg van de overmacht enig voordeel mocht verkrijgen. 

9.2 In het geval van overmacht zal FTN zich, voor zover mogelijk,  inspannen om de, wederzijds, geleden schade minimaal te houden. 

9.3 Onder overmacht wordt verstaan elke van de wil van FTN onafhankelijke omstandigheid waardoor de nakoming van zijn verplichtingen jegens de Klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zijn verplichtingen in redelijkheid niet van FTN kan worden verlangd. Onder overmacht wordt mede verstaan: (natuur-)rampen, uitval van een derde waarvan FTN afhankelijk is, onvoorziene defecte apparatuur, logistieke problemen, weersomstandigheden en maatregelen van enige overheidsinstantie. 

 

10. Intellectueel eigendom en risico-overgang

10.1 Onverminderd het overigens in deze Voorwaarden bepaalde, behoudt FTN zich de rechten en bevoegdheden voor, die FTN toekomen op grond van de auteurswet. 

10.1 Alle door FTN verstrekte bestanden of stukken, waar ondermeer verstaan (digitale) documentatie, prijsinformatie, (internet-) publicaties, foto’s, software enzovoorts, mogen niet, zonder de uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van FTN, verveelvoudigd dan wel nagemaakt, of anderszins openbaar gemaakt worden door de Klant, tenzij anders vooraf is overeengekomen. 

10.3 Het staat FTN vrij om audiovisueel materiaal te gebruiken ten behoeve van promotiedoeleinden, voor zover dit de privacy van de Klant niet schaadt, alsmede niet in opspraak is met bepalingen uit deze Overeenkomst. De Klant is hiertoe uitsluitend gerechtigd, indien deze hiervoor voorafgaande en uitdrukkelijke/schriftelijke toestemming van FTN heeft ontvangen.

10.4 Het risico van verlies van aangevoerde zaken, alsmede het risico voor (in-)directe schade aan de aangevoerde zaak gaat op de Klant over op het moment waarop deze zaak aan de Klant juridisch en/of feitelijk wordt geleverd en daarmee in de macht van de Klant of van een door de Klant aan te wijzen derde wordt gebracht.

 

11. Eigendomsvoorbehoud

11.1 Alle door FTN geleverde zaken, blijven eigendom van FTN totdat de Klant alle navolgende verplichtingen uit alle met FTN gesloten Overeenkomsten is nagekomen.

11.2 De Klant is niet bevoegd de onder de eigendomsvoorbehoud vallende zaken te belasten, verkopen of anderszins te bezwaren.

 

12. Vertrouwelijkheid en geheimhouding

12.1 FTN houdt zich aan de geheimhoudingsverplichting inzake de verstrekking van Persoonlijke Gegevens.

12.2 Anonieme gegevens kunnen ten behoeve van statistische doeleinden, mits gerelateerd aan de doelstellingen van FTN, intern gebruikt worden. De anonieme gegevens zijn niet herleidbaar tot individuele natuurlijke personen. De verwerking van de gegevens is met name gericht op de ontwikkeling dan wel verbetering van bestaande en nieuwe diensten.

12.3 FTN kan de Klant per nieuwsbrief informeren over wijzigingen aan de Website, nieuwe diensten en mogelijkheden. De Klant kan vanzelfsprekend zelf bepalen of hij deze informatie wil ontvangen. Onderaan een eventuele nieuwsbrief wordt aangegeven hoe men zich zeer eenvoudig kan afmelden. 

12.4 Een bij de Overeenkomst betrokken partij is gerechtigd diens persoonlijke gegevens te allen tijde op te vragen en uit het systeem van FTN te laten verwijderen, voor zover dit niet in strijd is met de wettelijke bewaarplicht van de bedrijfsadministratie.

12.5 Alle bij de Overeenkomst betrokken partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de Overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door een partij is medegedeeld, of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

12.6 Alle bij de Overeenkomst betrokken partijen weerhouden zich van het doen van uitlatingen of gedragingen die de goede naam van een ander kunnen schaden.

 

13. Reclamatie

13.1 FTN hecht zeer veel waarde aan een succesvolle uitvoering van de Overeenkomst. Mocht er desondanks toch een tekortkoming geconstateerd worden, dan kan dit binnen 5 werkdagen na constatering gericht worden aan FTN, opdat FTN in de gelegenheid wordt gesteld een passende oplossing te treffen. Aan een klacht of verbeterpunt kunnen geen rechten worden ontleend.

 

14. Toepasselijk recht en geschillen

14.1 Op alle rechtsbetrekkingen waarbij FTN partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. Partijen zullen pas een beroep doen op de rechter nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen om een geschil in onderling overleg te beslechten.

14.2 Indien het onmogelijk blijkt te zijn een geschil onderling op te lossen, is de rechter van Rotterdam bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

 

15. Slotbepalingen

15.1 De Voorwaarden zijn op te vragen middels de Website van FTN en worden op verzoek eenmalig per e-mail verstrekt.

15.2 In het geval van uitleg van de inhoud en strekking van de Voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.

15.3 Van toepassing is steeds de meest recente versie, dan wel de versie zoals deze gold ten tijde van totstandkoming van de Overeenkomst.